Uğur Kentsel Dönüşüm

Çağdaş kent anlayışını yansıtan projeleriyle Türkiye şehirlerine sağlıklı vesürdürülebilir kent kimliği   kazandırmayı hedefleyen şirketimiz:


hizmetleri başta olmak üzere kentsel yenileme projelerinin tüm gereklerini titizlikle yerine getiren çalışmalara imza atmaktadır.

Alanında uzman kadrosuyla Türkiye'nin  çeşitli bölge, il ve ilçelerinde projelerini  yürüten UĞUR, ideal kent hayatını günümüz ve gelecekte yaşanır kılmak için çalışmaktadır.

Günümüzde değişimin dinamikleri olarak tanımlanan farklı ekonomik ve siyasal gelişmelerin, mekânsal ölçekteki yansıma biçimine bağlı olarak, kent planlama ve tasarım anlayışı ile firma hayatındaki en önemli kararlardan biri olan tesis yerleşim planlaması konusunda, yetkin mühendislik ve mimari gruplar ile beraber çalışan UĞUR KENTSEL DÖNÜŞÜM, kurumların vizyonunu yansıtan, etkin planlama, tasarım ve bilgi yönetimi ile düzenli bir çalışma ortamı sağlayan dönüşüm ve tasarımların oluşmasına katkıda bulunmaktadır. 

UĞUR KENTSEL DÖNÜŞÜM kentsel değişim sürecinde gelişen yeni yapılanmalar ile birlikte, küreselleşme, kentlerin uluslararası düzlemde artan rekabet ortamında yer alabilmesi için Mekânsal Stratejik Planlama yaklaşımını benimsemektedir.

UĞUR KENTSEL DÖNÜŞÜM, kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinde önceliğini; ekonomik güç kazanma, gelişmeyi yönlendirme, kamu-özel sektör işbirlikleri ile yeni bir yönetim modeli oluşturma, karma kullanımlar ile sosyal dengeyi kurma ve yaşanabilir çevreler yaratan projelere vermekte ve yaşanabilir çevre ve stratejik ekonomik alan yaratmada önemli bir tecrübeye sahip bulunmaktadır.

UĞUR KENTSEL DÖNÜŞÜM, simülasyon ve diğer ileri mühendislik araçlarını kullanarak yürüttüğü tasarım ve planlama çalışmaları kapsamında;

 • Kent dokusuna uygun tasarım ile yerleşim yeri planlamasında yaşanabilir çevreyi öne alan bir yaklaşım,
 • Ekonomik yer seçimini esas alarak arazi kullanış, arazi değerleri ve bunları etkileyen ulaşılabilirlik ilişkilerini inceleyerek maliyet faktörünü minimize eden bir yaklaşım,
 • Kentin Mekânsal ve Fiziksel bileşenleriyle ilgilenilerek, kentin nasıl algılanmasının daha anlamlı olduğu üzerinde duran ancak tarihsel süreci de içine alan bir yaklaşım,
 • Hiçbir kentin rastlantı olarak doğmadığı, kentin sosyal ve tarihsel bir ürün olduğunu kabul eden bir yaklaşım,
 • Kentsel tasarımda gerekli kentsel servislerin ve kolaylıkların sunumu ve bakımını önemseyen ve kent yaşamına tarafsız destek sağlayan bir yaklaşım,
 • Geleceğe dönük değişim ve dönüşümlerin bir eylem planına aktarıldığı, fırsatları ve sınırlamaları birlikte gören, değişimin bir neslin ömrü boyunca yaşanılacağını, kullanılacağını ve ziyaret edileceğini bilen bir yaklaşım,
 • Kamusal alanlarda yapılan dönüşüm faaliyetlerinde çok sayıda mülk sahibi ve kullanıcı ile karşılaşan, çok işlevli gelişme alanlarında çeşitli alan ve işlevle ilgili taraflarla uzlaşan geniş tecrübeye sahip bir yaklaşım,
 • Yerleşik alanlarda ve bu alanlardaki doğal çevrenin yeniden düzenlenmesi veya denetim altına alınmasında kaynakların genelde kıt olması sebebi ile çok sayıda yerel yönetici ve yönetim örgütü ile karşılaşan ve hünerli bir müzakereci, çıkarları dengeleyici, ilişkileri canlı tutabilecek bir rol ile tarafları ikna etme ve uzlaştırma becerisi sayesinde başarılı projelere imza atan bir yaklaşım,
 • Plancılık, Mühendislik ve Mimarlık gibi üç büyük disiplin arasında yakınlaştırıcı bir köprü durumundadır. Bu sayede, Mimarın kendisini teknolojist ve sanatçı, Mühendisin kendisini yaratıcı ve sorun çözen odaklı, Plancının ise bir sosyal bilimci ve iş idarecisi olarak görmesini sağlayarak faklı disiplinler arasında eşgüdüm sonucu evrensel değerde projeler yaratan bir yaklaşım,
 • Herkesin anlayabileceği araştırma, analizler ve yaratıcı/artistik sunuşları büyük bir hünerle ortaya koyan ve Rehberlik yapan bir yaklaşım,
 • Toplu İşyeri arazisi yerleşim tasarımında bölge seçimi için  analizler yaparak, işletmelerin kuruluş ve işleyişinde gerekli olan faktörlerin bölgede bulunup bulunamayacağı, bulunan faktörlerin de işletmeyi hangi yönde etkileyeceğinin değerlendirildiği bir yaklaşım,

 

 • Bölgede tesisin için gerekli olan hammadde, ulaşım sistemleri ve maliyetleri, enerji olanakları, ihtiyacı olan suyun netlik ve nicelik özellikleri, temin olanakları,  işgücü potansiyeli ve nitelikleri, bölgedeki vergi ve vergilendirme politikaları, devletin bölgeye sağladığı teşvikler ve bu teşviklerden sağlanabilecek yararlar, bölgenin iklim koşulları, iklimin üretime etkisi ve iklim koşullarından ortaya çıkabilecek ısıtma, soğutma sistemlerinin maliyeti ve iklimin verimliliğe etkisi, ürünlerin tüketime sunulduğu pazarın yapısı, yoğunluğu ve dağılımı, İnşaat maliyet ve maliyet faktörleri, artıkların atılması ve değerlendirilmesi olanakları, etkin atık yönetimi ve geri dönüşüm, sosyal ve kültürel çevrenin yapısı, yan sanayinin durumu ve tesis ihtiyaçlarına katkıları, iletişim ihtiyacı ve olanakları, güvenlik ihtiyacı ve sağlanma olanakları, finansman talebi ve finans kurumlarının durumu, genişleme imkanları, belediye hizmetleri, arazini topoğrafik durumu, şehir ve kasabalar civarında imar planları, belediye nizamları, sağlık kuralları ve kanunları, Ham ve yardımcı maddesi doğal olarak elde edilen endüstride kuruluş yeri seçimi konularını öne alan bir yaklaşım,

sergiler.

 Haberler

Yarının kentlerini yarınlarımız için tasarlıyoruz!

Kensel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm farklı süreç ve dinamiklere atıfta bulunmak için kullanılagelen bir terimdir. Türkiye’de özellikle kırdan kente göçün, tarımda makineleşmenin ve artan  nüfus yoğunluğunun karakterize ettiği 1950’ler ve sonrasında değişik bağlamlarda ve farklı mekanizmaları tanımlamakta kullanılmıştır. [Devamı]

Kentsel Dönüşümün Geleceği

Değişen ve gelişen kentlerin ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek üzere uygulanan politikalar bütünüdür. Bu bağlamda düşünüldüğünde kentsel dönüşüm şekil ve format değişikliklerinden geçse dahi şehirler  var oldukça işlemeye devam edecektir.[Devamı]

Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi