Emlak Konut'tan Kentsel Dönüşüme Takas Desteği 28 Haziran 2013

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kentsel dönüşüme bir destek daha geldi. Emlak Konut GYO ile anlaşarak takas usulünü geliştiren Bakanlık, kurumun projeleriyle, riskli konutları değiş tokuş edilmesine olanak tanıyacak.

Emlak sektöründe yaptığı lüks konutlarla önemli projelere imza atan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talebi üzerine kentsel dönüşüm projelerine giriyor.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Emlak Konut'un ürettiği konutlar, rezerv yapı alanı ile riskli alanlardaki taşınmazların ve bu alanlar dışındaki riskli yapıların sahipleriyle anlaşılarak trampa edilebilecek yani değiştirilebilecek.
Emlak Konut ile mutabakata varan Bakanlık, kentsel dönüşüm alanlarındaki yapıların maliklerinden, taşınmazlarının trampa yoluyla satışına ilişkin taleplerini toplayacak. Talepler alındıktan sonra anlaşma sağlanan maliklerin taşınmazlarının değer ve kıymet takdirleri yapılacak.
Kıymet takdiri yapıldıktan sonra belirlenen bedeller, Bakanlıkça Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na avans olarak ödenecek.
Dönüşüm kapsamında yıkılacak binanın, tapu dairelerinde devir tescil işlemlerinden sonra, Hazine adına tescili yapılacak. Tescilin ardından binanın satış bedeli, ödenen avanslar da düşürülerek 15 iş gününde Bakanlıkça Dönüşüm Özel Hesabı’ndan Emlak Konut’a aktarılacak.

Liste her ay yenilenecek
Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda ise tutarın tamamı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na ödeninceye kadar Tüketici Fiyat Endeksi artış oranı kadar artırılacak.
Emlak Konut, takas edilecek konutlara ait listeyi her ayın 15’inde kentsel dönüşüm hak sahiplerine sunacak. Ayrıca yapılan konutların mahallesi, metrekaresi ve fiyatını içeren detaylı bilgiyi her ay güncelleyerek Bakanlığa sunacak.

Evini takas edene kira yardımı
Evini trampa edecek hak sahipleri, 6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı, kredi ve faiz desteğinden yararlanabilecek. Ayrıca Bakanlığın yetki vermesi durumunda, hak sahiplerinin trampaya konu taşınmazlarının Hazine adına tescili sırasında tapu dairelerinde gerçekleşecek tüm iş ve işlemleri Emlak Konut yürütecek.

İlk uygulama Hoşdere’de
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Emlak Konut’un ürettiği konutların, kentsel dönüşüm kapsamındaki hak sahiplerinin taşınmazlarıyla takas edilmesi esasına dayanan yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
Bayraktar, “İlk etapta İstanbul Hoşdere’de 500 konutla başlayacak proje, aşama aşama Türkiyegenelindeki kentsel dönüşüm projelerine yaygınlaştırılacak” diye konuştu.

 

‘Gelecek için rasyonel çözümler geliştirmeliyiz’
Gürallar Yapı Genel Müdürü Evrim Karayel, Gezi Parkı protestolarının, gayrimenkul sektörüne yeni görevler çıkarttığı söyledi. 
Protestolar sırasında dile getirilen taleplerden bir kısmının gayrimenkul sektörüne üzerinde düşünülmesi ve çözüm getirilmesi gereken kimi görevler koyduğunu belirten Karayel, “Çoğunluğu genç ve tüketim alışkanlığı yüksek bir kesim, yaşadığı kentte yeşile, kültür ve sanata, sosyal alanlara daha fazla yer ayrılmasını istemekte ve bu taleplerini ısrarla dile getirmektedir” dedi.

Daha fazla yeşil
Karayel, “Gayrimenkul sektörü artık her zamankinden daha fazla çevre, temiz enerji, doğal alanların korunması, kültürel ve sosyal alanların yaratılması gibi kavramları göz önüne almak zorundadır. Bu yalnız gayrimenkul sektörünün sosyal sorumluluğu değil aynı zamanda tüketici tercihlerinin belirlediği bir zorunluluktur”  diye konuştu.
Gayrimenkul sektörünün çevreyi iyileştirme görevi ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Evrim Karayel, “Kentin geleceği ve yapılaşmanın doğaya olumsuz etkisini azaltmak için çözüm aramak ve bütüncül, rasyonel ve ilerici fikirler geliştirmek durumundayız” dedi.
Karayel, projeleri tasarlarken salt barınma ihtiyacını gözetmenin yeterli olmadığına dikkat çekerek,  şunları söyledi:
“Doğal ve yeşil alanların yoğunluğunu artırmak, temiz enerji kullanımının ve enerji tasarrufunun olanaklarını araştırmak, çevre dostu ve çevreye uyumlu malzemelere yönelmek sektörün de sorumluluğundadır.”

 

Türkiye’nin 4.1 milyon konuta ihtiyacı olacak
Onuncu Kalkınma Planı’na göre,  2014-2018 yıllarında şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacı toplam 4,1 milyon adet olacak. Planda yer alan kentsel dönüşüm ve konut durum analizine göre,  sağlıksız yapılaşma, eskiyen ve yıpranan yapı stoku, afet riskleri, hızlı nüfus artışı, değişen mekân tercihleriyle işlev ve değer kaybeden alanların oluşması gibi faktörler, şehirlerde yapı ve alanların dönüşüm ihtiyacını artırdı.
Şehirlerde afet riski taşıyan,  altyapı darboğazı yaşayan, eski değeri ve işlevini kaybeden, mekân kalitesi düşük bölgeleri, sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak yenilemek, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek amaçlanıyor.

3,2 milyon yapı kullanma izni
Bu dönemde nüfus artışı, şehirleşme, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacının yaklaşık 3,5 milyon olacağı tahmin edilirken, dönem sonu itibarıyla yapı kullanma izni alan konut sayısının 3,2 milyona ulaşması bekleniyor.
Plan döneminde konut açığı önemli oranda azalırken, konut piyasasında arz-talep dengesinin kurulması, konut üretiminin gelir gruplarının ihtiyaçlarına,  yerleşmelerin gelişme eğilimlerine ve özelliklerine göre yönlendirilmesi, yaşlı,  çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ile çevrelerinin tasarlanması ve yapımına ihtiyaç devam ediyor.

Dönüşüme öncelik verilecek
-  Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân ile yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecek.
-  Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen yaklaşımla gerçekleştirilecek.
-  Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek,  planlama araçlarından en üst düzeyde yararlanılması sağlanacak. Plan ve projelerin niteliklerini, önceliklendirme, hazırlama, uygulama, izleme,  değerlendirme, denetim ve yönetişim süreçlerini tanımlayan usul ve esaslar geliştirilecek.

-  Kentsel dönüşüm uygulamalarının finansmanında kamu harcamalarını asgariye indiren modelve yöntemler kullanılacak.
-  Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörler, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecek.
-  Dar gelirliler başta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha yüksek oranda karşılanması için gerekli önlemler alınacak, barınma sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler geliştirilecek.
-  Kamunun konut piyasasında yönlendirici, düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rolü güçlendirilecek, altyapısı hazır arsa üretimi hızlandırılacak.

YAVUZ KARAMAN

Kaynak: Milliyet