Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm farklı süreç ve dinamiklere atıfta bulunmak için kullanılagelen bir terimdir. Türkiye’de kentsel dönüşüm özellikle kırdan kente göçün, tarımda makineleşmenin ve artan kent nüfus yoğunluğunun karakterize ettiği 1950’ler ve sonrasında değişik bağlamlarda ve farklı mekanizmaları tanımlamakta kullanılmıştır.

En genel manada, kentsel parçaların fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüşümün gerçekleştiği tüm süreçler ‘kentsel dönüşüm’ olarak nitelenmektedir (Ataöv ve Osmay 2007). Yenileme, rehabilite etme, koruma, iktisadi canlandırma, afet riski karşısında güçlendirme ve sağlıklaştırma kentsel dönüşüm politikaları kapsamında düşünülebilecek amaç ve hedefler arasındadır.

Ülkemizde kentsel dönüşüm 1980’lerde başlayan süreçte sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte kritik önem arz etmeye başlamıştır. Bu bağlamda kentsel dönüşüm çağın gerektirdikleri ışığında çöküntü alanlarının, fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara cevap veren, doğal risk faktörlerinin en aza indirildiği sağlıklı yaşam çevrelerine dönüştürülmesini hedefleyen politikaların bütünüdür.

Uğur Kentsel Dönüşüm olarak bizim için öncelikli olan katılımcı süreçler sonunda şekillenmiş, kamu yararını gözeten insan odaklı projelere imza atmaktır. Bu bağlamda yürütülen kentsel dönüşüm projeleri pek çok farklı aşamalardan meydana gelmektedir.

  • Demografik, sosyal ve ekonomik yapı analizlerinin yapılması;
  • Hâlihazır detay alımı ve kıymet takdir raporlarının hazırlanması;
  • Kentsel alan konsepti geliştirilmesi;
  • Finansal paylaşım modellerinin kurgulanması;
  • Kentsel tasarım projesinin hazırlanması;
  • Mimari programın ve avan projelerinin hazırlanması;
  • Hak sahipleri ile uzlaşma ve muvafakat sözleşmesi çalışmalarının yapılması;

kentsel dönüşüm ve yenileme başlığı altında Uğur Kentsel Dönüşüm olarak yürüttüğümüz bütüncül çalışmanın temel bileşenleridir.