Belediyelerin Dış Borçlanmasıyla İlgili Yasal Çerçeve

Belediyelerin ne kadar borçlanabileceği 5393 sayılı kanunun 68. Maddesinde belirtilmiştir. Belediyeler faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için 1,5 kat olarak uygulanmaktadır.

Dış borçlanma 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sadece belediyelerin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir[1]. Tahvil ihracıyla ilgili düzenleme 4749 sayılı kanunun 4. Maddesine göre belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının yapacakları tahvil ihraçları Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir. Bu iznin verilmesi borca hazine garantisi verildiği anlamına gelmemektedir. İzin sürecine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Bahsi geçen izin için Müsteşarlık Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir[2].[2] İzin talebinde, temin edilecek dış imkân tutarının, mali şartlarının, kullanım alanının ve dış imkân proje finansmanı için sağlanıyorsa proje adının belirtilmesi zorunludur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/02/20090209-2.htm