UĞUR KENTSEL DÖNÜŞÜM ENERJİ ETKİN KENTSEL PLANLAMA UYGULAMALARI SEMİNERİNDE 08 Aralık 2014

Genel Müdürümüz Uğur Aslan 13-14 Ekim 2014 tarihinde Kapadokya bölgesinde düzenlenen, “Enerji Etkin Kentsel Planlama Uygulamaları Semineri”ne konuşmacı olarak katıldı.

Seminer, Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim ve Araştırma Federal Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müşterek inisiyatifi olan “2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve Yenilik Yılı (DTWJ)” çerçevesinde düzenlenirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, TÜBiTAK, Teknik ve Politeknik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama (TP.RDiA) Derneği ile firmamız Uğur Kentsel Dönüşüm  A.Ş. tarafından desteklenmiştir.

Almanya ve Türkiye’deki enerji etkin kentsel planlama ve kentsel dönüşüm uygulamalarının ele alındığı seminere; yerli ve yabancı araştırmacılar, politika belirleme ve yasal mevzuat geliştirme sorumluluğu olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yerel yönetimlerden, belediyelerden uzmanlar / yöneticiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile uygulamada yer alan şehir plancıları, mimarlar ve girişimciler katılmıştır. Seminerde; firmamızın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmekte olduğu proje tasarım kriterlerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarına dair analizlerle de desteklendiği ve gerek sürdürülebilirlik gerekse kaliteli bir yaşam için gerekliliği vurgulanmıştır.

Kentlerde sağlıklı ve yaşanabilir çevrelerin oluşturulması açısından, büyük önem taşıyan program, kamuoyunun ve basının yogun ilgisini çekmiştir.

Bugün insanlarımız enerji duyarsız kentler ve binalarda yaşamakta ve afet riski altındaki alanların ve yapı stoğunun eskidiği bölgelerde yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarındaki hatalı yaklaşımlar, bünyelerinle yeni bir afet riski  (iklim değişikliğine karşı kırılgan yerleşimler) ile kentsel doku ve binaların yeniden inşa edilmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle Seminerde;

 • Planlamaya ilişkin ülke düzeyindeki mekânsal gelişme ve stratejilerinden ruhsat ve parselasyona kadarki süreçlerde enerji etkinliğinin arttırılması yaklaşımının benimsenmesi,
 • Enerji etkinliğinin sadece bina bazlı düşünülmemesi gerektiği, kentleşme ve kentsel tasarım boyutu ile kullanılan malzeme konusunun ivedilikle çalışılması ve ilgili mevzuat düzenlemesinin yapılması gerektiği,
 • Enerji etkin kentsel planlama konusunda belediyelerin bilgilendirilmesinin ve yönlendirilmesinin bir gereklilik olduğu,
 • Meslek insanlarının ve karar vericilerin enerji etkinliğini sağlayıcı çevre ve mesleki bilincinin arttırılması için ivedilikle çalışma yapılması,
 • İklim değişikliği karşısında dirençli yerleşimlerin planlanmasında su ve enerji duyarlı bir yaklaşımla yapı stokunun yenilenmesinin gerekli olduğu görüşünün yaygınlaştırılması ve kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi,
 • Akademik eğitimde enerji etkinliğini sağlayacak bina ve yerleşme tasarım bilgisinin eğitimlerine ağırlık verilmesi,
 • Yaşam çevrelerinin enerji etkin planlanması ve bu bağlamda emisyonların azaltılması ve ticaretinin bir mevzuata bağlanması,
 • Yenilenebilir enerjinin kullanımına uyumlu yapılaşma teknikleri uygulanması,
 • Mevcut ve yeni yapılacak bina ve kentsel dokuların enerji verimliğinin arttırılması veya iyileştirilmesi,
 • İklim duyarlı kentlerin planlanması ile doğrudan bağlantılı tüm tarafları içeren toplantıların, araştırmaların ve uygulama örneklerinin desteklenmesi,
 • Şehirlerimizin sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik boyutlarıyla bir bütün olarak değerlendirilmesi, doğal dokuya müdahale eden parçacı müdahalelerden kaçınılması,
 • Kent planlama ve kentsel tasarım projelerinin kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çevre duyarlı ve enerji etkin olmasının zorunluluk haline getirilmesinin kaliteli ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşma için gerekli olduğu belirlenmiştir.